logo

Rekisteri- ja tietotosuojaseloste

Tämä on Tmi Miia Patanan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018.

 1. Rekisterinpitäjä

  Tmi Miia Patana, Y-tunnus 2581271-8

 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

  Miia Patana/Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 3. Rekisterin nimi

  Tmi Miia Patana asiakasrekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi, tilastolliset tarkoitukset sekä asiakastyytyväisyyden mittaaminen. Henkilötietoja voidaan käsitellä esimerkiksi asiakassuhteen, palvelusuhteen tai jäsenyyden hoitamiseksi.

 5. Rekisterin tietosisältö

  Tmi Miia Patanan asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja: asiakkaan nimitiedot, yhteystiedot (puhelinnumero, postiosoite ja sähköpostiosoite), asiakkaan mahdollisesti kertoma terveys- ja liikuntahistoria, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, kuten ostohistoria, laskutustiedot ja muut kirjanpidolliset tiedot, yrityksen ja rekisteröidyn väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten asiakashistoria.

Tmi Miia Patana säilyttää vain yrityksen toiminnan ja tietojen käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti. Asiakkaiden henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. asiakastietolomakkeella, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 2. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Tmi Miia Patanan ulkopuolisille toimijoille muuten, kuin sopimuksen tai erillisen suostumuksen mukaan. Asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa Tmi Miia Patanan markkinoinnin toteuttamiseen osallistuville yhteistyökumppaneille markkinointiyhteistyökumppaneiden palveluissa sekä maksutapahtumia ylläpitäville palveluille.

  Pääsääntöisesti Tmi Miia Patana ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla, mikäli tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

  Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esimerkiksi väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

 3. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 4. Tarkastusoikeus

  Asiakkaalla on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella: Tmi Miia Patana Tietosuojavastaava/henkilötietojen tarkastuspyyntö, Norontie 500, 71890 Hamula. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

 5. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Asiakkaalla on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Asiakas voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan pyynnöstä asiakaspalvelussa.

 6. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kaikissa tähän rekisteriselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa Tmi Miia Patanan tietosuojavastaavaan (katso kohta 2.)